۱۳۹۷-۰۲-۳۱
قیمت ارز و طلا

قیمت ارز و طلا مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۷

قیمت ارز و طلا مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۷ اعلام قیمت ارز و طلا مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۷ از کارخانه قالی شویی ادیب
۱۳۹۷-۰۲-۲۹
قیمت ارز و طلا

قیمت ارز و طلا مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۷

قیمت ارز و طلا مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۷ اعلام قیمت ارز و طلا مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۷ از کارخانه قالی شویی ادیب
۱۳۹۷-۰۲-۲۷
قیمت ارز و طلا

قیمت ارز و طلا مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۷

قیمت ارز و طلا مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۷ اعلام قیمت ارز و طلا مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۷ از کارخانه قالی شویی ادیب
۱۳۹۷-۰۲-۲۶
قیمت ارز و طلا

قیمت ارز و طلا مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۷

قیمت ارز و طلا مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۷ اعلام قیمت ارز و طلا مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۷ از کارخانه قالی شویی ادیب