2018-04-19
فرش دورو یا فرش دورو

ویژگی های فرش دورو و قالیشویی آن

ویژگی های فرش دورو و قالیشویی آن در مقاله قبل فرش دورو یا فرش دویدوخ را معرفی کردیم. در این مقاله از کارخانه قالیشویی ادیب ( […]