دی ۲۴, ۱۳۹۴

درخشش فرش ایران در دموتکس ۲۰۱۶

درخشش فرش ایران در دموتکس ۲۰۱۶  درخشش فرش ایران در دموتکس ۲۰۱۶. فرش دستباف ایران برترین های دموتکس ۲۰۱۶ شد. چهار فرش دستباف از ایران در مرحله […]