انتقاد شما میتواند مثبت یا منفی ، از خدمات کارخانه قالیشویی ادیب ، نحوه برخورد ، حتی از سایت ما و…باشد.
لطفا به ما بگویید که به چه می اندیشید،هرگونه بازخوردی داشتید ما از آن اسقبال میکنیم! (آرزوی ما رضایت مشتریانمان است)

خطا: فرم تماس پیدا نشد.

چنانکه ظرف ۴۸ ساعت آینده پاسخی برای شما ارسال نشد با دفتر مرکزی (۴۴۲۲۷۸۲۶-۴۴۲۲۷۸۵۶) تماس بگیرید.