انتقاد شما میتواند مثبت یا منفی ، از خدمات کارخانه قالیشویی ادیب ، نحوه برخورد ، حتی از سایت ما و…باشد.
لطفا به ما بگویید که به چه می اندیشید،هرگونه بازخوردی داشتید ما از آن اسقبال میکنیم! (آرزوی ما رضایت مشتریانمان است)

    چنانکه ظرف ۴۸ ساعت آینده پاسخی برای شما ارسال نشد با دفتر مرکزی (۴۴۲۲۷۸۲۶-۴۴۲۲۷۸۵۶) تماس بگیرید.