Category Archives: مقالات اقتصادی

بررسی عوامل تاثیر گذار بر نرخ ارز و وضعیت یکسان ساز

نرخ-ارز

 بررسی عوامل تاثیر گذار بر نرخ ارز و وضعیت  یکسان سازی نرخ ارز

علی غفارزاده

کارشناس ارشد مطالاعات منطقه ای

 

در اقتصاد مباحث مختلفی وجود دارد. که به آن می توان پرداخت. آن چه امروز به نوعی با اقتصاد کشور و زندگی افراد وابستگی دارد. و از مباحث مهم اقتصادی کشور است. مسئله ارز است. کلماتی در خصوص ارز آزاد،ارز رسمی، یکسان سازی نرخ ارز تمامی این موارد به شکلی مهم محسوب می شوند. تغییرات و نوساناتی در پی عواملی در باره ارز در اقتصاد اتفاق می افتد.که اهمیت این موضوع را بیشتر میکند.

در این مقاله به بررسی عوامل و نوسانات ارزی و بحث یکسان سازی نرخ ارز در طی ماههای اخیر و با توجه به رویکرد این دولت و دولت های قبلی می پردازیم.

آیا کاهش نرخ سود بانکی گامی مثبت در جهت اقتصاد کشور است؟

آیا کاهش نرخ سود بانکی  گامی مثبت در جهت اقتصاد کشور است؟

نویسنده :علی غفارزاده کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای

 

درگذشته سیستم های مبادلات کالایی با امروز بسیار متفاوت بوده است.در سیستم بانکداری ایران قبل ا ز انقلاب اسلامی ودوران   انقلاب اسلامی به دلیل مسئله ربا وتوجه ویژه اموزه های اسلامی به این امر مهم  تغییراتی بسیاری ایجاد گرفته است. در قدیم بازار در سیستم اقتصادی نقش سنتی را ایفا می کرد. افراد ی که دارای سرمایه مالی بودند ، وچون خود قادر به بهینه یابی از سرمایه اشان نبودند بخشی از سرمایه خودرا در اختیار تجار گذاشته و به ازای کاربا سرمایه آنها  بهره ای به مقدار مشخص تعیین شده ؛ بین طرفین پرداخت می شد .که دربسیاری مواقع باورشکستگی طرف دوم معامله سرمایه طرف اول ازبین می  رفت . البته هنوز هم شاهد این موارد در عصر جدید نیزکماکان  می باشیم.